• Katy Johnson - President

    Lynda Studey - Vice President

    Stephanie Kurt - Treasurer

    Amanda Nehring/Chelsey Voss - Secretary