• Lynda Studey - President

    Amanda Nehring - Vice President

    Stephanie Kurt - Treasurer

    Chelsey Voss - Secretary